Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.powiat.bielsko.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2003-04-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-12.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- filmy i transmisje nie posiadają audio deskrypcji

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 12.02.2020.

Oświadczenie aktualizowano dnia 24.03.2022.

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Skróty klawiaturowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Drewniak. Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej grzegorz.drewniak@powiat.bielsko.pl. Nr telefonu osoby kontaktowej (33) 8136899. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

STAROSTWO POWIATOWE W BIELSKU-BIAŁEJ
43-300 Bielsko-Biała
ul. Piastowska 40
województwo śląskie
centrala telefoniczna (33) 813 69 00
fax (33) 822 06 72
e-mail: kancelaria@powiat.bielsko.pl

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
 1. Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Mieszka I. Do wejścia prowadzą schody oraz utwardzony ciąg komunikacyjny umożliwiający wjazd wózkiem.
 2. Drzwi wejściowe otwierane są automatycznie i umożliwiają bezkolizyjne wejście do budynku. Przez drzwi może przejechać osoba na wózku. Drzwi wejściowe szklane przystosowane są również dla osób słabowidzących - posiadają oznakowanie poziomymi pasami o jednolitej barwie.
 3. Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia. Biuro Obsługi Mieszkańca znajduje się za portiernią po lewej stronie.
 4. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach (przyziemie, 1, 2, 3 i 4 piętro).
 5. Wyróżniono początek i koniec biegów schodowych.
 6. W budynku znajdują się dwie windy osobowa i towarowa (umożliwiająca swobodne poruszanie osobie z niepełnosprawnością na wózku wraz z opiekunem). Windy posiadają ekran z wyświetlanym aktualnym numerem piętra oraz wyposażone są w głosowe powiadamianie o piętrze, na którym zatrzymuje się winda.
 7. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje na parterze. Zlokalizowana jest za Biurem Obsługi Mieszkańca, na końcu korytarza, po lewej stronie.
 8. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 11. Wydział Komunikacji i Transportu (Rejestracja pojazdów, prawa jazdy) oraz Wydział Geodezyjno - Kartograficzny (Zespół ds. Katastru) znajdujące się na parterze budynku Starostwa wyposażone są w numeratory kolejkowe, które dostępne są na wysokości umożliwiającej osobie na wózku swobodny wybór tematu obsługi oraz pobranie numeru, osobie niewidomej umożliwiają wezwanie obsługi za pomocą przycisku oznaczonego w alfabecie Braille’a.
  Obsługiwane numery przywoływane są dźwiękowo, a także wyświetlane na monitorach.
  Ze względu na wysokie okienka Rejestracji Pojazdu po wywołaniu numerka kolejkowego obsługa osoby z niepełnosprawnością może odbyć się w wyznaczonym pomieszczeniu.

Oddział Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu w Czechowicach – Dziedzicach, plac Jana Pawła II 3
 1. Do budynku prowadzi jedno główne wejście od placu Jana Pawła II 3.
 2. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd umożliwiający wjazd wózkiem.
 3. Drzwi wejściowe umożliwiają wjazd do budynku osobie na wózku.
 4. Oddział Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu (Rejestracja pojazdów, prawa jazdy) wyposażony jest w numerator kolejkowy, który dostępny jest na wysokości umożliwiającej osobie na wózku swobodny wybór tematu obsługi oraz pobranie numeru, osobie niewidomej umożliwia wezwanie obsługi za pomocą przycisku oznaczonego w alfabecie Braille’a. Obsługiwane numery przywoływane są dźwiękowo, a także wyświetlane na monitorach.
 5. Ze względu na wysokie okienka po wywołaniu numerka kolejkowego obsługa osoby z niepełnosprawnością odbywa się w wyznaczonym miejscu.

Tłumacz języka migowego

W Biurze Obsługi Mieszkańca i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu się. Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza proszona jest o zgłoszenie się w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu lub poprzez adres e-mail: kancelaria@powiat.bielsko.pl co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Zapewniamy opis działalności urzędu w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR), przetłumaczony na polski język migowy oraz tekst odczytywalny maszynowo.

Aplikacje mobilne

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej nie posiada aplikacji mobilnych. Strona internetowa została zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że strona internetowa automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe strona internetowa jest znacznie bardziej czytelna i przyjazna w obsłudze.