Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2003-04-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-12.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia
 • Multimedia nadawane na żywo
 • Mapy
 • Multimedia i zdjęcia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Treści, które nie zostały wytworzone przez Starostwo Powiatowe
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-12.

Oświadczenie aktualizowano dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Drewniak. Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej grzegorz.drewniak@powiat.bielsko.pl. Nr telefonu osoby kontaktowej (33) 8136899. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane teleadresowe siedziby Urzędu

STAROSTWO POWIATOWE W BIELSKU-BIAŁEJ
43-300 Bielsko-Biała
ul. Piastowska 40
województwo śląskie
centrala telefoniczna (33) 813 69 00
fax (33) 822 06 72
e-mail: kancelaria@powiat.bielsko.pl

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
 1. Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Mieszka I. Do wejścia prowadzą schody oraz utwardzony ciąg komunikacyjny umożliwiający wjazd wózkiem.
 2. Drzwi wejściowe otwierane są automatycznie i umożliwiają bezkolizyjne wejście do budynku, również osobie poruszającej się na wózku. Drzwi wejściowe szklane przystosowane są również dla osób słabowidzących - posiadają oznakowanie poziomymi pasami o jednolitej barwie.
 3. Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia. Biuro Obsługi Mieszkańca znajduje się za portiernią po lewej stronie.
 4. Korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach umożliwiają poruszanie się osobie na wózku.
 5. Budynek wyposażony jest w pasy uwagi i ścieżki prowadzące:
  • na parterze - od wejścia głównego do tyflomapy oraz do windy,
  • na IV piętrze - od windy do Polskiego Związku Niewidomych oraz do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 6. Przy wejściu oraz na korytarzach uruchomiono system nawigacyjno – informacyjny TOTUPOINT prowadzący do tyflomap na parterze i każdym z pięter.
 7. Plan tyflograficzny na każdym piętrze zawiera legendę ze spisem pomieszczeń oraz odwzorowanie mapy piętra wraz z numerami poszczególnych biur. Tyflomapa opisana jest alfabetem Braille’a.
 8. Tyflomapa na parterze jest dodatkowo udźwiękowiona i znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego - naprzeciwko portierni. Wyposażona jest w słuchawkę z pętlą indukcyjną i zawiera mapę parteru oraz informację wizualną i głosową, jakie biura znajdują się na poszczególnych piętrach.
 9. Za pomocą pasów uwagi wyróżniono początek i koniec biegu schodów.
 10. Tyflomapy na piętrach znajdują się na wprost schodów.
 11. Kluczowe pomieszczenia zostały wyposażone w znajdującą się nad klamką tabliczkę informującą o numerze biura wypukłym napisem oraz alfabetem Braille’a.
 12. W budynku znajdują się dwie windy osobowa i towarowa (umożliwiająca swobodne poruszanie osobie z niepełnosprawnością na wózku wraz z opiekunem). Windy posiadają ekran z wyświetlanym aktualnym numerem piętra oraz wyposażone są w głosowe powiadamianie o piętrze, na którym zatrzymuje się winda. Numery pięter w windzie oznaczone są alfabetem Braille’a.
 13. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje na parterze. Zlokalizowana jest za Wydziałem Komunikacji i Transportu, po lewej stronie.
 14. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 15. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wjechać na wózku oraz wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 16. Zainstalowane są pętle indukcyjne w Biurze Obsługi Mieszkańca oraz w punkcie obsługi klienta Wydziału Geodezyjno - Kartograficznego. Dostępne są również pętle przenośne. Każdy ma możliwość zgłoszenia potrzeby skorzystania z pętli indukcyjnej.
 17. Wydział Komunikacji i Transportu (Rejestracja pojazdów, Prawa jazdy) oraz punkt obsługi klienta Wydziału Geodezyjno - Kartograficznego znajdujące się na parterze budynku Starostwa wyposażone są w numeratory kolejkowe. Umożliwiają one osobie na wózku swobodny wybór tematu obsługi oraz pobranie numeru. Osoba niewidoma może wezwać obsługę za pomocą przycisku oznaczonego w alfabecie Braille’a. Obsługiwane numery przywoływane są dźwiękowo, a także wyświetlane na monitorach. Do wydziałów Komunikacji i Transportu oraz Geodezyjno - Kartograficznego konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty za pomocą systemu kolejkowego.
W razie konieczności obsługa może odbyć się w wyznaczonym pomieszczeniu

Oddział Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu w Czechowicach – Dziedzicach, plac Jana Pawła II 3
 1. Do budynku prowadzi jedno główne wejście od placu Jana Pawła II 3.
 2. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd umożliwiający wjazd wózkiem.
 3. Drzwi wejściowe umożliwiają wjazd do budynku osobie na wózku.
 4. Oddział Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu (Rejestracja pojazdów, prawa jazdy) wyposażony jest w numerator kolejkowy, który dostępny jest na wysokości umożliwiającej osobie na wózku swobodny wybór tematu obsługi oraz pobranie numeru, osobie niewidomej umożliwia wezwanie obsługi za pomocą przycisku oznaczonego w alfabecie Braille’a. Obsługiwane numery przywoływane są dźwiękowo, a także wyświetlane na monitorach. Do oddziału zamiejscowego wydziału Komunikacji i Transportu konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty za pomocą systemu kolejkowego.
W razie konieczności obsługa może odbyć się w wyznaczonym miejscu.

Tłumacz języka migowego

W Biurze Obsługi Mieszkańca i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu się. Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza proszona jest o zgłoszenie się w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu lub poprzez adres e-mail: kancelaria@powiat.bielsko.pl co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i niedosłyszących.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Zapewniamy opis działalności urzędu w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR), przetłumaczony na polski język migowy oraz tekst odczytywalny maszynowo.

Aplikacje mobilne

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej nie posiada aplikacji mobilnych. Strona internetowa została zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że strona internetowa automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe strona internetowa jest znacznie bardziej czytelna i przyjazna w obsłudze.