Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.powiat.bielsko.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 2003-04-15.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 2020-02-12.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- filmy i transmisje nie posiadają audio deskrypcji

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 16.09.2021 r.

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności można składać pod adresem e-mailowym kancelaria@powiat.bielsko.pl
lub telefonicznie pod numerem (33) 8136900. Osoba kontaktową jest Pan Grzegorz Drewniak.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony
Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

STAROSTWO POWIATOWE W BIELSKU-BIAŁEJ
43-300 Bielsko-Biała
ul. Piastowska 40
województwo śląskie
centrala telefoniczna (33) 813 69 00
fax (33) 822 06 72
e-mail: kancelaria@powiat.bielsko.pl

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

 • Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Mieszka I przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd).
 • Drzwi wejściowe otwierane są automatycznie i umożliwiają bezkolizyjne wejście do budynku. Drzwi wejściowe szklane przystosowane są również dla osób słabowidzących - podsiadają oznakowanie poziomymi pasami o jednolitej barwie.
 • W budynku znajdują się dwie windy osobowa i towarowa (umożliwiająca swobodne poruszanie osobie niepełnosprawnej na wózku wraz z opiekunem). Windy posiadają ekran z wyświetlanym aktualnym numerem piętra oraz wyposażone są w głosowe powiadamianie o piętrze, na którym zatrzymuje się winda.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach (przyziemie, 1,2,3 i 4 piętro)
 • Wydział Komunikacji i Transportu (Rejestracja pojazdów) oraz Wydział Geodezji i Kartografii (Zespół ds. Katastru) znajdujące się na parterze budynku Starostwa wyposażone są w numeratory kolejkowe, które dostępne są na wysokości umożliwiającej osobie na wózku do swobodnego wyboru tematu obsługi oraz pobrania numeru. Obsługiwane numery przywoływane są dźwiękowo, a także wyświetlane na monitorach. Ze względu na wysokie okienka Rejestracji Pojazdu po wywołaniu numerka kolejkowego osoby niepełnosprawnej jej obsługa może odbyć się w wyznaczonym pomieszczeniu.
 • Na parterze z znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Wyróżniono początek i koniec biegów schodowych
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznakowane kolorem niebieskim.
 • Do budynku można wchodzić z psem asekurującym.

Tłumacz języka migowego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243), Urząd zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwieniu spraw urzędowych bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza winna zgłosić w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu lub na adres e-mail: kancelaria@powiat.bielsko.pl chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie oraz podać wybraną przez siebie metodę komunikowania się, tj.:

 • polski język migowy (PJM),
 • system językowo migowy (SJM),
 • sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Dane kontaktowe

Adres strony internetowej: bip.powiat.bielsko.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Drewniak

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej grzegorz.drewniak@powiat.bielsko.pl

Nr telefonu osoby kontaktowej (33) 8136899