Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw (formularze do pobrania)

Nazwa Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
Opis Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
Miejsce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej
Informacja Tel: (33) 81-36-937
Więcej informacji Kliknij tutaj: Strona internetowa PCPR
Klauzula informacyjna Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO).
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała. Nr tel. 33/81-36-930. Adres e-mail: pcpr@powiat.bielsko.pl
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodpcpr@powiat.bielsko.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej kierując korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych". Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Iwona Jeżewska.
3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe (dane rodziców/opiekunów prawnych) oraz dane podopiecznych (dane dzieci) mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków określonych przepisami prawa oraz w celu zawarcia umowy lub działań zmierzających do zawarcia umowy oraz dla realizacji zawartych umów. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w jej treści.
4. ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych mogą mieć podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz PCPR w zakresie niezbędnym do ich realizacji (np. obsługa informatyczna), oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania, z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń Administratora danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów, w tym ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody, tj. do czasu jej odwołania.
6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiadacie Państwo, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych i danych podopiecznego (dziecka) oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych podanych dobrowolnie w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Posiadacie Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa lub zawartej umowy jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zrealizowania usługi. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-07-15 13:12:27
Data utworzenia 2016-01-22
Data udostępnienia 2016-01-22 09:39:18
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Olszyna
Udostępnił Jadwiga Szymlak